Home News H.n.s. T.e. Sem-4 Top 5 Students2018

   H.N.S. T.E. SEM-4 TOP 5 STUDENTS2018


Uploaded By: Education

Description:

1ST HORE DAISY DIPAKBHAI--- 99.04%-- 2ND SHIKHA MISHRA- 98.72%-- 3RD MAKWANA VIJYA MULAJIBHAI--- 98.56%-- 3RD DIVYA PATHAK--- 98.56%-- 3RD KISHOR VIJAY KANTILAL--- 98.56%-- 3RD SAMAR PAL SINGH--- 98.56%-- 4TH BHESANIYA GHANSHYM DILSUKHBHAI-- 98.40%-- 4TH SANGEETA KUMARI-- 98.40%-- 4TH KUMARI SONI-- 98.40%-- 4TH JYOTI NIDHI-- 98.40%-- 4TH SONI-- 98.40%-- 4TH SUMIT KUMAR-- 98.40%-- 4TH NEERAJ KUMARI-- 98.40%--